Menu Zavrieť

1.Rezervácia ubytovania:

Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 2.Nástup a realizácia pobytu:

 • Nástup na pobyt a ubytovanie je možný od 14:00 hod.
 • Ubytovanie je nutné v deň odchodu uvoľniť do 10:00 hod.

3. Platobné podmienky

Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb (ďalej rezervácie) sa považuje zaplatenie 50% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v termíne najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Záloha za pobyt je nevratná. Doplatok 50% sa hradí pri nástupe na pobyt. Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.

4. PODMIENKY  STORNOVANIA  POBYTU

Zálohová platba za pobyt bude vrátená jedine v tom prípade, keď my (SKI Čierny Balog) ako poskytovatelia služieb, nebudeme môcť poskytnúť Vami objednané služby. 

Storno pobytu oznámi klient písomne mailom : kolibaciernybalog@gmail.com

4. Všeobecné podmienky:

 • Pred odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 • V celom interiéri je fajčenie prísne zakázané okrem na to vyhradených priestorov. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 50 eur.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch.
 • V priestoroch reštaurácie nie je dovolené konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené v penzióne.
 • Domáce zvieratá sú povolené /psík , mačka / bez poplatku.
 • V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný pokoj, ktorý musia hostia dodržiavať.
 • Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť v kolibe.
 • Zákazník potvrdením objednávky ( e-mailom, písomne. ) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.
 • Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, že ho poruší, má vedenie penziónu právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.
 • Zákazník svojím podpisom na zmluve vyslovuje súhlas, aby Ubytovateľ spracovával jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Ubytovateľ tieto údaje vyžaduje a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyžadovanom legislatívnymi rámcami pre plnenie si zákonných povinností Ubytovateľa.
 • V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Ubytovací poriadok a storno podmienky sú platné od 1.1.2024.